Iniciar sessió

Termes d'ús

Aquests termes d’ús regeixen la contractació y utilització del servei RepCamp MOBILE, propietat de Kriter Software, S.L., entitat de nacionalitat espanyola domiciliada a Mataró (Barcelona), carrer Pablo Iglesias, 63, PB1 i amb C.I.F. número B-58918012. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22.549, Foli 0007, Secció General, Fulla 38.732, Inscripció 12.

1.   Definicions

 • Servei: Fa referència a RepCamp MOBILE, Software as a Service (SaaS) dissenyat per la gestió de processos de venda a través de dispositius mòbils.
 • Kriter: Fa referència a Kriter Software, S.L.
 • Client: Persona jurídica o treballador autònom que contracta un Pla.
 • Pla: Condicions comercials sota les que el Client contracta el Servei. Cada Pla comprèn un número màxim de possibles Usuaris; el cost per cadascun d’ells; un número màxim de productes i clients a gestionar; etc. El detall de cada Pla pot consultar-se aquí.
 • Usuari: Persona física, major d’edat, autoritzada per utilitzar el Servei. Cada Pla inclou un número màxim de possibles Usuaris.
 • Usuari Propietari: Persona física que contracta i administra el Pla en nom del Client.
 • Usuari Convidat: Persona física que rep una invitació de l’Usuari Propietari per utilitzar el Servei dins del Pla contractat pel Client.

2.   Contacte

Si desitja contactar amb el nostre equip comercial, enviï un correu electrònic a sales@repcamp.com

Per contactar amb el nostre equip de suport tècnic, enviï un correu electrònic a support@repcamp.com

Qualsevol reclamació o notificació legal pot dirigir-la a legal@repcamp.com

3.   Modificacions

Degut a l’esforç per mantenir en constant evolució el Servei, Kriter es reserva la facultat de modificar o actualitzar en qualsevol moment el Servei i aquests Termes d’Ús. Quan la modificació o actualització suposi una modificació substancial de les condicions de servei contractades pel Client (per exemple, variacions de preus), la mateixa li serà notificada, al menys, 30 dies abans de la seva entrada en vigor. La notificació al Client es farà, com a mínim, mitjançant missatge en pantalla o correu electrònic. De no rebre cap objecció del Client en aquest termini, s’entendrà la seva conformitat amb la modificació o actualització realitzada.

Pot consultar en qualsevol moment l’última versió d’aquests Termes d’Ús a http://www.repcamp.com/ca/termes

4.   Com contractar un Pla

L’Usuari Propietari haurà de crear un compte en nom del Client registrant-se a www.repcamp.com. Una vegada completat el registre l’Usuari Propietari tindrà accés a una Pàgina de Gestió del Compte, des d’on podrà contractar el Pla que més li convingui d’entre els oferts per Kriter.

Des de la Pàgina de Gestió del Compte, l’Usuari Propietari pot canviar de Pla o contractar Plans addicionals. El canvi a un Pla inferior pot comportar la pèrdua de funcionalitats i d’accés a continguts, no essent Kriter responsable dels prejudicis que el Client o l’Usuari puguin sofrir per això.

5.   Com convidar a altres Usuaris a un Pla

Des de la Pàgina de Gestió del Compte i amb les limitacions pròpies de cadascun dels Plans, l’Usuari Propietari podrà convidar a altres Usuaris (Usuaris Convidats) per que utilitzin el Servei dins d’un determinat Pla contractat pel Client.

En cas que l’Usuari que rebi la invitació no estigui registrat al Servei, haurà de procedir a fer-ho abans de poder fer ús de la invitació.

6.   Com cancel·lar un Pla o un compte d’Usuari

L’Usuari ha de realitzar la cancel·lació a través de la Pàgina de Gestió del Compte. En el moment en que l’Usuari confirmi la cancel·lació del Pla o compte, perdrà l’accés als mateixos i tot els seu contingut serà automàticament esborrat, exceptuant aquell contingut que Kriter hagi de conservar per motius legals. L’Usuari haurà d’exportar les dades allotjades al Servei si vol conservar-les abans de procedir a la cancel·lació.

7.   Informació facilitada per l’Usuari

Les dades i informacions introduïdes per l’Usuari hauran de ser exactes, actuals i veraces. L’Usuari serà responsable en tot moment de les dades i informacions que subministri al Servei.

8.   Contrasenya de l’Usuari

La contrasenya associada a l’Usuari es personal i intransferible. L’Ús del Servei realitzat per un Usuari identificat mitjançant la seva contrasenya es considerarà realitzat per aquest Usuari, qui respondrà en tot cas d’aquest ús. En tot cas, qualsevol acció que l’Usuari realitzi al Servei després d’haver-se identificat mitjançant la seva contrasenya, s’entendrà signat per l’Usuari de forma equivalent a la signatura electrònica.

9.   Normes d’utilització del Servei

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Servei, així com tot el seu contingut, conforme a l’establert a la llei, la moral, l’ordre públic i en aquests Termes d’Ús, no utilitzant-ho per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte.

A títol enunciatiu, però en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

 1. No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.
 2. No introduir, difondre a la xarxa programes de dades (virus i software nociu) susceptibles de provocar danys als sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa Internet o del Servei.
 3. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers:
 • Qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment i als tractats internacionals;
 • Informacions, elements o continguts que constitueixin publicitat il·lícita o deslleial;
 • Publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu brossa”, “cartes en cadena” o “estructures piramidals”;
 • Informacions i continguts falsos, ambigus o inexactes de forma que indueixin a error als receptors de la informació;
 • Informacions, elements o continguts que suposin una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright;
 • Informacions, elements o continguts que suposin una violació del secret de les comunicacions o la legislació sobre protecció de dades personals.
 1. No suplantar a altres Usuaris utilitzant les seves claus d’accés al Servei.

L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a Kriter davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència del incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant-se a més Kriter el dret a sol·licitar la indemnització per danys i prejudicis que correspongui.

10. Tarifes i formes de pagament

Les Tarifes aplicables a cada Pla poden consultar-se aquí. Aquestes tarifes fan referència al preu per usuari/mes o usuari/any, excepte indicació expressa en contra, no inclouen l’IVA corresponent.

El pagament de la Tarifa es realitzarà mensualment o anualment, de forma anticipada i a través de Stripe, (www.stripe.com). El cicle de facturació mensual o anual del Pla començarà a comptabilitzar-se a la data en que el Client, mitjançant l’Usuari Propietari, hagi efectuat la seva contractació.

No s’efectuarà reemborsament algun, a excepció dels casos en que el Client canviï a un Pla superior, en aquest cas es reemborsarà l’import proporcional als dies del mes o any del Pla anterior no consumits. El cicle de facturació mensual o anual del Pla superior començarà a comptabilitzar-se a la data en que el Client, mitjançant l’Usuari Propietari, hagi efectuat la seva contractació.

En els casos en que el Client canviï a un Pla inferior, no s’efectuarà reemborsament algun. El cicle de facturació mensual o anual del Pla inferior començarà a comptabilitzar-se una vegada finalitzat el cicle del Pla que estigui en vigor en aquell moment.

11. Impagament del Client

En cas que el Client no faci efectiu en temps i forma el pagament corresponent a la Tarifa, Kriter li notificarà aquesta circumstància, disposant el Client a partir d’aleshores, d’un termini de 5 dies naturals per esmenar l’incompliment. Transcorregut aquest termini sense que el Client hagi procedit a l’esmena, el Client i els Usuaris del seu Pla, perdran l’accés al Servei, iniciant-se aleshores un nou termini de 30 dies naturals durant els quals el Client podrà: (i) Esmenar l’incompliment i recuperar l’accés al Servei o (ii) exportar les dades contingudes al Servei abans de que siguin automàticament esborrades.

12. Propietat intel·lectual

El Servei i els elements que el composen, entesos per aquests, a títol únicament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, son propietat intel·lectual de Kriter. En quant als continguts introduïts o publicats pel Client o l’Usuari al Servei, aquests conserven tots els drets sobre els mateixos i assumeixen total la responsabilitat en cas de que aquests continguts vulnerin els drets de qualsevol tercer.

La marca RepCamp® es titularitat de Kriter Software, S.L., sense que pugui entendres cedit cap dret sobre la mateixa al Client o Usuari.

El Client i l’Usuari saben i accepten que els continguts que carreguen o introdueixen al Servei, podran esser visualitzats des dels dispositius mòbils connectats al mateix.

13. Cancel·lació de Plans Free sense activitat

Quan Kriter detecti que un Pla Free contractat no te activitat durant sis mesos consecutius, ho notificarà al Client o Usuari concedint-li un termini de 30 dies perquè pugui exportar les dades abans de que el Pla sigui cancel·lat.

14. Responsabilitat

Kriter no es responsabilitza dels danys produïts al software i equips informàtics de l’Usuari durant la utilització del Servei, ni dels danys o prejudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que siguin a causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del Servei durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Kriter no garanteix ni realitza cap manifestació sobre la idoneïtat del Servei pels fins perseguits pel Client.

El Client i Usuari saben i accepten que el Servei actualment ofert està en fase Beta. En conseqüència, Kriter se reserva el dret a impedir, restringir o cancel·lar immediatament i a la seva discreció l’accés al Servei de qualsevol Client o Usuari. D’igual manera, Kriter podrà suspendre temporalment o cancel·lar definitivament, a la seva sencera discreció i sense necessitat de previ avís, la prestació del Servei. En aquests supòsits, Kriter no estarà obligada a indemnitzar de de cap manera els possibles prejudicis que puguin sofrir el Client o l’Usuari.

En tot cas, la responsabilitat de Kriter estarà limitada als danys dolosos i directes que puguin sofrir el Client o l’Usuari, excloent lucre cessant y dany emergent, només quan hagin sigut causats directament per Kriter. La responsabilitat econòmica de Kriter estarà en tot cas limitada a la quantia corresponent al preu efectivament satisfet pel Client o l’Usuari en l’últim cicle mensual corresponent al Servei.

15. Protecció de dades personals

Les dades del client i de les persones que les representen a la contractació del Servei s’inclouran en un fitxer titularitat de Kriter per gestionar i controlar la prestació del Servei, així com per mantenir-los informats, inclús per medis electrònics, dels productes, serveis i noticies de Kriter. Les persones afectades poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, o bé revocar el consentiment per la recepció d’aquestes comunicacions comercials, enviant un correu electrònic a legal@repcamp.com

Per altre part, Kriter tindrà la consideració d’encarregat del tractament de totes aquelles dades personals que el Client i els Usuaris per ell autoritzats introdueixin en el Servei durant el seu ús. En aquest sentit, Kriter s’obliga a:

(i) No aplicar o utilitzar les dades personals accedides per fites diferents a la mera prestació del Servei, ni cedir-les ni tan sols per la seva conservació a altres persones no autoritzades; (ii) No subcontractar el tractament de les dades a tercers, sense el previ consentiment exprés i escrit del Client. En aquest sentit, el Client sap i accepta que el Servei està allotjat a Irlanda per Amazon Web Services, Inc.; (iii) Guardar secret professional respecte de les dades tractades, encara després de finalitzar les seves relacions amb el Client; (iv) Kriter adoptarà totes les mesures d’índole tècnic i organitzatiu necessaris per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, aplicant per això les mesures de seguretat de nivell bàsic contingudes al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, o normativa que vingui a substituir-la; (v) Traslladar les obligacions citades en aquesta clàusula al personal que Kriter dediqui a la prestació del Servei; (vi) Una vegada extingida la prestació del Servei, el Client disposarà d’un termini de 30 dies per exportar totes les dades allotjades al Servei. Passat aquest termini, Kriter esborrarà dels seus sistemes totes les dades de caràcter personal a les que hagin pogut tenir accés, destruint qualsevol suport o documents en que consti alguna dada de caràcter personal objecte del tractament, menys aquelles dades que Kriter hagi de conservar durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables o mentre puguin derivar-se responsabilitats de la seva relació amb el Client i (vii) Complir amb qualsevol altre obligació que li correspongui conforme a la normativa vigent esmentada.

16. Nul·litat i ineficàcia de las clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquests Termes d’Ús fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tant sols afectarà a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint aquests Termes d’Ús a la resta i considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

17. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquests Termes d’Ús es regiran i interpretaran d’acord amb les lleis d’Espanya. Qualsevol controvèrsia que pugui suscitar-se sobre el Servei o aquests Termes d’Ús es sotmetran als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.