Iniciar sessió

Servei tècnic

Gestionin i tracin qualsevol comunicació (Incidències, consultes, etc.) amb els seus clients. Generin tasques, planifiquin l'acció (tècnica, comercial o administrativa) i verifiquin el resultat (Estat de tasques i butlletins tècnics pel treball de camp).

text_contact_short

OBJECTIU: CLIENTS SATISFETS

Gestió de casos i incidències

Registrin qualsevol comunicació tècnica, comercial o administrativa. Donin una resposta eficaç als seus clients mitjançant la informació centralitzada a RepCamp o planificant les accions necessàries utilitzant l'eina de gestió d'activitats.  

Planificació i seguiment de tasques

RepCamp disposa d'un complet sistema de gestió de tasques completament enfocat a la productivitat empresarial. Planifiquin, segueixin i gestionin les seves activitats i les del seu equip comercial, administratiu i tècnic de forma completament centralitzada.  

Gestió de visites

Planifiquin les sortides i visites dels seus tècnics i comercials distribuint la càrrega de treball i la informació necessària per realitzar l'acció directament als dispositius dels seus col·laboradors. 

Butlletí tècnic

Tanquin qualsevol incidència tècnica fora de l'oficina i obtingui al moment l'acceptació firmada dels seus clients.

Mitjançant el sistema de confecció de butlletins, podran rebre la feina realitzada, el temps dedicat i els materials utilitzats en una intervenció. (Permet la verificació i firma del client).